حرفاي خودموني
Sunday, June 26, 2005
 
و روزي دانستيم
- و تو نيز خواهي دانست-
كه زمان، جاودانه بودن همه چيز را نفي ميكند. پوسيدگي بر هرآنچه پنهان شده دست مي يابد و افسوس به جاي مي ماند.

نوشته شده توسط رضا 9:23 AM
 

Powered by Blogger

This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانیPersian Weblogs Listbest weblog service provider