حرفاي خودموني
Thursday, October 28, 2004
 
حرف
تو حرف ميزني و كلمات به پرواز در مي آيند و من نيز، حرف ميزنم.
حرفهاي من نه شعر ميشود و نه پروانه، حرفهاي من تمام كلماتي ميشود كه حرفهاي دلم است و كلمات همينجا ميمانند و من آنها را به همين صفحه‌ها سنجاق ميكنم و به آنها چشم ميدوزم. اشكي گرم در چشمانم حس ميكنم و شكست بغض را در گلو تجربه ميكنم و احساس ميكنم كه از پس پرده اشك، به خدا نزديكتر ميشوم. احساس ميكنم كه پرواز ميكنم تا بالاي آسمان آبي. آنقدر بالا كه كلماتت را زير پايم ميبينم و هنوز حرفهاي من سنجاق شده اند به صفحه ها.شايد كلمات مهم نباشن آنقدر كه اثر آنها مهم است و اين را در آن اوج پرواز فهميدم. و تو هنوز حرف ميزني و من نيز، خوشحالم كه حرفهاي من به صفحه‌ها سنجاق شده اند.


نوشته شده توسط رضا 3:04 PM
Tuesday, October 19, 2004
Tuesday, October 05, 2004
 
وداع
تمام دلتنگي‌هايم را هديه كردم به جدايي و طلوع را انتظار ميكشم كه تاريكي‌ها را بزدايد


نوشته شده توسط رضا 3:58 PM
 

Powered by Blogger

This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانیPersian Weblogs Listbest weblog service provider